Koledar

Enduro Cross Country

Koledar 2023:
25.03.2023 – Tar (HR) / LOKACIJA: https://goo.gl/maps/p1ki8UsDMNXB2nMeA
22.04.2023 – Kočevje (SLO) / LOKACIJA: https://goo.gl/maps/Hdu1nVcLQZGJRR29A
10.06.2023 – Žiri (SLO) / LOKACIJA: https://goo.gl/maps/KWUqZNBQahicmGkC6
2.9.2023 – Šoštanj (SLO) / LOKACIJA: https://goo.gl/maps/MebdAEPM5s9vRTqA9
7.10.2023 – Paha (SLO) /
21.10.2023 – Ribnik (HR) / LOKACIJA: https://goo.gl/maps/AQaRZtYM2z6aNu5k8

Enduro

TBD