Koledar

Enduro Cross Country

Koledar 2024:
23.03.2024 – Tar (HR) / LOKACIJA: https://goo.gl/maps/p1ki8UsDMNXB2nMeA
11.05.2024 – Kočevje (SLO) / LOKACIJA: https://goo.gl/maps/Hdu1nVcLQZGJRR29A
15.06.2024 – Žiri (SLO) / LOKACIJA: https://goo.gl/maps/KWUqZNBQahicmGkC6
7.9.2024 – Šoštanj (SLO) / LOKACIJA: https://goo.gl/maps/MebdAEPM5s9vRTqA9
5.10.2024 – Paha (SLO) /
19.10.2024 – Ribnik (HR) / LOKACIJA: https://goo.gl/maps/AQaRZtYM2z6aNu5k8

Enduro

TBD